Go to Top

Nabór ofert na zespół energetyczny do spalania biomasy

ENVUN i UE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP ; działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” przedstawiamy zapytanie ofertowe na zakup 2 sztuk zespołów energetycznych do spalania biomasy. Termin składania ofert – do dnia 25 kwietnia 2016 roku do godziny 15.00.

Szczegóły zapytania ofertowego:

pdf

Niepoprawne zapytanie ofertowe

pdf

Poprawne zapytanie ofertowe

Sprostowanie z dnia 15-03-2016 roku

W związku z wystąpieniem oczywistej omyłki pisarskiej w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/ENVUN/2016 z dnia 14-03-2016 roku w metodologii wyliczania punktacji dotyczącej okresu gwarancji przedstawiamy prawidłową metodologię wyliczenia tego kryterium:

Usunięto błędny zapis o charakterze oczywistej omyłki:

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana wg. poniższego wzoru:

Pa= Gmax/ Ga x 20 pkt, gdzie:

Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”,

Gmax- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny,

Ga- okres gwarancji wskazany w ofercie „a”.

Wprowadzono prawidłowy zapis w brzmieniu:

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana wg. poniższego wzoru:

Pa= Ga/ Gmax x 20 pkt, gdzie:

Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”,

Gmax- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny,

Ga- okres gwarancji wskazany w ofercie „a”.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają niezmienione.