Go to Top

Lipiec 2017

Nabór ofert na piłę poprzeczną

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2  Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł Janoszek przedstawia zapytanie ofertowe nr 3/RPO/2017 na zakup PIŁY POPRZECZNEJ. Termin składania ofert – do dnia 28.08.2017r. Szczegóły zapytania ofertowego:

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup Wczepiarki firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 2/RPO/2017 w dniu 07.07.2017 roku za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy  System TM A/S. Oferta uzyskała największa ilość punktów.