Go to Top

Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020

Opis działania

Firma

ENVUN Paweł Janoszek

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup urządzeń produkcyjnych w celu wdrożenia technologii zgłoszonej do ochrony patentowej i produkcji innowacyjnych elementów drewnianych”

Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności działalności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R
i wprowadzenie niestosowanych dotychczas rozwiązań technologicznych, które pozwolą na zwiększenie jej konkurencyjności przy jednoczesnym uwzględnieniu najważniejszych celów i kierunków rozwoju wskazanych
w dokumentach strategicznych.

Wartość projektu: 4 814 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 296 000,00 PLN

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Oś priorytetowa
3. Konkurencyjność MŚP

Działanie
3.2. Innowacje w MŚP